Terayama Shuji 1935-1983
Vol. 5


- Les Chants de Maldoror (1977)
- Issun Bosi O Kijutsu Sura Kokoromi(??) (1977)