Deimantas Narkevicius b. 1964
Kaimietis (Countryman) (2002)